Elállási Nyilatkozat

Elállási nyilatkozat

Elállási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket, több termék esetén az utolsó tételt vagy darabot átveszi. Elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: KidToday dr. Mádi Dóra ev. (postacím: 6300 Kalocsa, Tomori P. u. 13/A Fsz. 4.  e-mail: info@kidtoday.hu)
Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (nem a visszaküldés költségét), kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítés átutalással történik.
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Elállási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:
A szolgáltató neve: dr. Mádi Dóra ev.
A szolgáltató székhelye: 6300 Kalocsa, Tomori P. u. 13/A Fsz. 4.
A szolgáltató elektronikus elérhetősége: info@kidtoday.hu
Adószáma: 55636751-1-23

Alulírott, kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék adásvételére irányuló
szerződés tekintetében:

Megrendelés száma:
Termék megnevezése:
Átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) bankja:
A fogyasztó(k) bankszámlaszáma:

Kijelentem, hogy az ÁSZF (megtalálható: www.kidtoday.hu) elállásra vonatkozó rendelkezéseit megismertem, egyben tudomásul veszem, hogy mely esetekben jogosult az elállás tudomásul vételét a szolgáltató megtagadni.

A fogyasztó(k) aláírása:

Kelt: